دندانپزشکان در مادرید – کلینیک Velázquez

بلوک موضوعی بزرگ دیگر بلوک موضوعی مربوط به است ریشه دندان. به خصوص پیشرفت های جدید در درمان ریشه و دانش جدید برای جلوگیری از شکستگی ریشه. نشان داده شده است که رادیوگرافی سه بعدی یک عنصر تشخیصی اساسی برای درمان ریندودنتیکس است. به همین ترتیب، دکتر ما در سخنرانی های کنگره شرکت کرد. در […]