رندودنتیکس | اندودنتیست | اخبار در مادرید

در کلینیک دندانپزشکی Velázquez ما بیش از 12 سال است که از این فناوری استفاده می کنیم. https://www.clinicadentalvelazquez.com/radiografia-tridimensional/ در این مدت متخصصان اندودنتیست ما اثربخشی این ابزار تشخیصی را به اثبات رسانده اند. یکی از رایج ترین کاربردها برای درمان مجدد یا رندودنتیکس است: اگر آناتومی ریشه دندان ریشه را بدانیم، انجام رندودنتیکس برای ما […]