ترک خوردگی ریشه دندان ریشه

دندان هایی هستند که طبق قانون اساسی ریشه های بسیار ظریفی دارند. این ریشه ها پس از درمان ریشه خیلی راحت ترک می خورند و می شکنند. در این رادیوگرافی پانورامیک به یک ریشه بسیار ظریف (فلش قرمز) و یک ریشه ضخیم اشاره می کنیم. دندان هایی هستند که طبق قانون اساسی ریشه های بسیار […]

ریشه های ریز

دندان هایی وجود دارند که طبق قانون اساسی ریشه های بسیار ظریفی دارند. این ریشه ها پس از درمان ریشه خیلی راحت ترک خواهند خورد و می شکنند. در این رادیوگرافی پانورامیک به یک ریشه بسیار ظریف (فلش قرمز) و یک ریشه ضخیم اشاره می کنیم

ابزار شکستگی ریشه

با این حال، متخصصان ریشه نیز باید هر از گاهی با دندان هایی که با ابزارهای شکستگی در ریشه می رسند، برخورد کنند. ما یک مورد اخیر را ارائه می دهیم که در آن بیمار با یک عدسی (نوعی سیم پیچ خورده برای وارد کردن مواد) در داخل ریشه به کلینیک دندانپزشکی ما در مادرید […]