کلینیک دندانپزشکی ایمن برای ویروس کرونا

بیشتر موادی که ما در درمان ها استفاده می کنیم هستند فقط یک بار مصرف متأسفانه، ما در حال افزایش پلاستیک هستیم، اما در حال حاضر به نظر می رسد بهتر است از استریلیزاسیون ایمن در برابر ویروس کرونا (کووید 19) اطمینان حاصل کنیم تا عدم استفاده از آنها. را مواد و ابزار که فلزی […]

کلینیک دندانپزشکی ایمن در برابر کرونا

ما می خواهیم آن را تبدیل کنیم کلینیک ولاسکز در یک کلینیک امن، برای دستیابی به این هدف، اقدامات ضدعفونی و استریلیزاسیون زیادی را انجام داده ایم که از سرایت جلوگیری می کند. این اقدامات با فرض الف تلاش سازمانی بزرگ و در نحوه کار دندانپزشکان از کلینیک دندانپزشکی اما ارزش آن را دارند. ما […]